Phone: 928-856-0577

Email:

Degrees and Certifications:

B.A. Elementary Ed. M.A. Special Ed. SEI Endorse Navajo Language Certified under Navajo Nation Department of Dine Language

Mrs. Roberta Gorman

 

My Dine Clans:

1. Hask'aan hadzohnii nishlį'.

2. Kinłichiinii tłizi łaní ba'shi'chįįn.

3. Tsi'naajinii da'shi'chéí.

4. Tse'ni'ji'kinii éí da'shi'nalí.

Canyon Diablo dee' naashá dóó t'áá dįįn dóó bi'a'naaghai na'nish t'įn.

Dine'k'e'ji'éí na'ni't'iin shił ni'zhoni.