• Bell & Lunch Schedule

  sch_bell  
   

   
  8:35 AM – Morning First Bell
   
  8:40 AM School Begins – Tardy Bell
   
   
  11:30-11:50   First Lunch         K/3
  11:50-12:10   Second Lunch     4/2
  12:10-12:30   Third Lunch        5/1
   
  3:20 PM – End of School Day Bell
   
  FRIDAY EARLY RELEASE: 12:25 PM – End of School Day Bell
   

   LUNCH SCHEDULE
  K/3-Grades
  • 11:30 AM - Eat Lunch
  • 11:50 AM – Outside Recess
  • 12:10 AM – Pick-up

   

  4/2-Grades

  • 11:50 AM - Eat Lunch
  • 12:10 AM - Outside Recess
  • 12:30 AM – Pick-up

   

  5/1 Grades:
  • 12:10 AM –  Eat Lunch 
  • 12:30 PM –  Outside Recess
  • 12:50 PM –  Pick-up

   

   
                           Friday Lunch Schedule
   
                           2,3,5 Grades
   
                                          11:35  Eat Lunch
                                         11:55  Recess
   
                            K,1,4 Grades
   
                                         11:35 Recess
                                         11:55 Lunch